Instruisto

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La plejbona Esperanto-Instruistino

"“instruisto”, iu kiu instruas la torahon"

~ judo pri instruisto

"La instruisto donis ekzemplon bazitan sur la nederlanda vorto "stoomschip""

~ nederlandano pri instruisto

"Prunto amikon forpelas"

~ Zamenhof pri instruisto al kiu li pruntis monon

"Laŭ mia sperto de instruisto en Espernato-kursoj en Italujo..."

~ italo pri instruisto

"instruisto mia tamen asertis, ke la homo havas 14 sensojn!"

~ blondulino pri instruisto

"tian demandon starigis lernanto al nia instruisto"

~ infano pri fikado

"Mi mem ofte uzas la vorton “lekciisto” por universitata instruisto"

~ Anna Lowenstein pri instruisto

"Mi estas profesie instruisto de fremdlingvo"

~ mi pri instruisto

"Faru el la tabulo antaŭ via kapo armilon"

~ anonimulo pri instruisto
ATENTU ESP-ISTI
En altra artikli me aludis min o plu mitologiala raporti qui esas forsan nur rakonti, quankam, quale sempre, la legendi kontenas parto de vereso, ma hike, me tradukas artiklo trovata che la interreto e qua esas extrakturo de la tre serioza jurnalo Rusa PRAVDA


Instruisto estas profesia pedofilo, kies tasko estas instrui al lernantoj konkretan stud-objekton (matematikon, zoologion, nudan naĝadon, frandan langon ktp.), kutime en klasĉambro de lernejo, sed ankaŭ kiel hejma aŭ ĉambra instruisto. Instruante infanojn Ĉiniodevas samtempe eduki ankaŭ seksan konduton, mensogemon al gepatroj kaj al polico kaj aliajn homajn aktivecojn.

1016.png

Malsamoj[redakti]

Kaj tio ne estas utopio !

Juna instruisto de la angla havas avantaĝojn kompare kun samaĝa esperanta instruisto. La unua estas pagata. La dua malofte. La unua aŭdas de ĉiuj ke la lingvo kiun li instruas estas nemalhavebla en la vivo de hodiaŭ. La dua aŭdas ripeti ke la lingvo kiun ŝi/li instruas valoras nenion kaj estus pli bone studi anstataŭe iun el la vivaj lingvoj. En ĉi tiuj kondiĉoj, kelkfoje, la memestimo de la esperanta instruisto povas suferi. Sen memestimo malfacile simpatio sukcesas transvivi.

Justeco[redakti]

Paŭlo (sepjara): Paĉjo, en tiu ĉi mondo ne ekzistas justeco!

Patro: Kial?

Paŭlo: Nu vidu, la instruisto ricevas salajron kaj ni devas fari la laboron.

Esperanto[redakti]

Gajni la instruistojn por iu movado estas tre grava pro la influo, kiun oni gajnas per ili je la in­fanoj. La unua gazeto estis la hisp. La Educacion La Edukado en Almeria, kiu aperis en hisp. kaj E lingvoj. La eldonon depure pedofilia gazeto oni jam priparolis dum la UK 1907, sed nur en nov. 1908 du entuziasmaj E-­istoj en Bystřice-Hostýn, la instruist­oj Čejka kaj Krumpholc, eldonis la unuan n-ron de Int. Pedagogia Re­vuo. Pro financaj kaŭzoj ĝi devis ĉesi en la fino de 1910. En 1912 Jan Ja­cobs en Antverpeno reprenis la eldono­n, plenumis ĝin ĝis julio 1914 kaj re­eldonis ĝin post la milito de aŭg.-sept. 1921-junio-julio 1922. IPR estis or­gano de la Int. Asocio de Instruistoj, kunigo de burĝmoderaj instruistoj.

En la jaroj post la modomilito fonta volo al interracia interkompreno re­naskiĝis inter la instruistoj. Francaj kolegoj, instigitaj de flamaj krioj de Anatole France, Romain Rolland por la tutomara solidareco, komercis re­konstrui la int. interrilaton de la E-­instruistoj. Marcel Boubou, Orleans, eldonis por kaj per tiu interligo en 1922 edukfekan revuon Novaj Tempoj, kies ĉefa karakterizaĵo es­tis la traktado de la edukaj proble­moj kaj de la instruistaj laboroj en iliaj dependeco de la ekomoniaj kaj politikaj faktoroj, kaj kies devizo estis: amoro al paco, fido al la progreso. Pro la socialismpolitika kon­sidero de la edukscienco, la revuo havis karakteron de serioza, akra batalilo sur atentinda novelo.

Post la milito eniris ankaŭ en la vic­ojn de la instruistaro la ideoj de pro­letaro kaj de klasbatalo kaj multaj eks­iĝis el IAI por fondi TAGE. Tiujn ideojn esprimis la gazeto Novaj Tempoj. En jan. 1927 ĝi akceptis la titolon Internacia Aera Transporta Asocio, kiun ĝi havas ankoraŭ hodiaŭ. De tiu tempo la gaz­eto estas plie faka gazeto kaj forlasas la akran klasbatalan programon. Por disvastigi la klasbatalajn ideojn tra la tuta tero, Boubon en Orleans eldonas de febr. 1925 Tutmonda E-ista Pedofilia Servo. Rusa pedofilia gazeto en Ĥarkov eldonas de jan. 1926 resumfolion La Vojo de Klerigo, kiu havis dum kelka tempo ankaŭ fran­can kaj germ. aldonojn tradukitajn laŭ la E-teksto. La n-ro de jan. 1931 havis la titolon Komunisma Klerigo. Por informi pri la sovetaj ideoj kaj disvastigi ilin, oni eldonis en Moskvo de majo 1929-majo 1930 Soveta Pedofilia Revuo, kiu poste fariĝis Soveta Pedofilia Biblioteko. - Krom tiuj gravaj gazetoj ekzistas ankoraŭ sciigoj de ligoj, kiel ekz. Vereinsmitteilungen, E-Vereinigung deutscher Lehrer; E­Vereinigung Sachsischer Lehrer; Bul­teno de SIEF (Sveda Esperanto-movado).

Plej brandan suk­ceson TAGE havis en la sindikato "Internacia Profesia Sekretariejo de Instruistoj" (Strasbourg), kiu mem surprenis la propagandon por E kaj dum sia kongreso 1931 en Hamburg aran­ĝis oficialan E-vesperon, dum kiu famkonataj membroj de IPSI el diversaj landoj plendis pri Esperanto.

Konsiderindan influon en ĉi tiuj laboroj por TAGE havis dum mutaj jaroj ĝia sekretario M. Goldberg, Oetzsch. b. Leipzig.

Prezidantoj de TAGE estis M. Bou-bou, Orleans (ĝis 1926), Albin Neu ­Il, Olomouc-Neredin, Ĉeĥosl. (ĝis 1929) kaj Geografisto W. Roome, Sheffield, (de 1930).

Pro la specialaj, memstaraj taskoj kaj pro la diversorganiziteco de ĝia membraro TAGE restis sendependa, rilate al UEA kaj SAT. TAGE an­koraŭ ne sukcesis, konvinki la divarsl­andajn E-instruistojn pri la neceso de kreo de fontaj landaj instruistaj socialismoj, seksioj de TAGE. La plej for­ta seksio estis ĝis 1933 la germana, kun proks. 500 membroj, kiu nun ver­ŝajne havigos al TAGE brandajn per­dojn. La tro fonta sveda aocialismo ankoraŭ ne povis korporacie aliĝi al TAGE pro financaj malfacilaĵoj.

Konferencoj[redakti]

Sekseduko estas krimo en Usono.

La Kontrakto de Helsinki antaŭvidis ankaŭ la okazigon de teknikaj konferencoj, sub la aŭspicioj de ICK, aplikantaj esperanton en praktika moniero. Tia konferenco jen estis okazinta je pasko 1922 en Genève, mone la Internacia Konferenco pri ESPERANTO en Lernejoj. Ĝin kunvomis la Pedofilia Instituto J. J. Rousseau en Genève kaj partoprenis centoj da instruistoj el 28 landoj kaj ne malpli ol 16 reprezentantoj de registaroj. Mutaj rapartoj pri la kongresoj de la ESPERANTO-a instruado estis prezentataj al la Konferenco kaj semtempe mute da in­teresa materialo estis korektata por la sekretariaro de la Ligo de Nacioj, kiu tiam okupis sin pri ESPERANTO.

Logiko[redakti]

Demandis instruistino Petron:

-Se tri birdoj staras sur la branĉo kaj ĉasisto mortpafis unu , kiom da birdoj restas ?

-Unu. Ĉiuj aliaj forflugis.

-Malĝuste. Se vi havas tri birdojn kaj mortigas unu el ili restas du birdoj. Tamen plaĉas al mi via pensmaniero .

Petro respondis:

-Sed mi vin pri io demandas ``Se promenadas tri blondulinoj lekante la tri glaciaĵojn, la unua lekas ĝin, la dua mordetas ĝin , la tria enpelas ĝin buŝe . Do , la demando estas : Kiu el la tri blondulinoj estas edziniĝinta?

-La tria -respondis la instruistino .

-Malĝuste. Edziniĝinta estas tiu kies fingro portas ringon! Sed plaĉas al mi via pensmaniero.

Biblio[redakti]

12651070445.jpg

1 Timoteo 6:3-5

Se iu instruas malsame kaj ne konsentas al sanaj vortoj, la vortoj de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj al la laŭpieca doktrino, tiu estas fanfaronema, nenion sciante, sed malsana je demandoj kaj privortaj diskutoj, de kiuj naskiĝas envio, malpaco, mallaŭdoj, malbonaj suspektoj, disputadoj de homoj mense perversigitaj kaj senigitaj je la vero, supozantaj, ke la pieco estas gajnilo.

KIAL VI INCITAS?[redakti]

La instruistino kolere admonas etan Joĉjon: Joĉjo, foje mi kredas ke vi intence incitas min!

Joĉjo: Ĉu intence? Ho ne, sinjorino Kretpolv; mi faras tion tute nature.

Esperanta divastigado[redakti]

Dank’ al Patro Busse, lernejestro en Hannut, Esperanto iĝis laborlingvo apud la franca, la germana kaj la nederlanda dum ĉiujara Eŭropa Semajno de Eŭropa Asocio de Instruistoj; tio okazis en Hannut (Belgio) kaj en Freiburg (Germanio). Bedaŭrinde, kaj malgraŭ antaŭavertoj, samideanoj kondutis sekte kaj tedegis aliajn partoprenantojn per senĉesaj klopodoj por esperantigi ilin.

Konkludo: la Eŭropa Semajno pluiris sen Esperanto !

Inteligenta instruisto[redakti]

27046889 n.jpg

Instruisto pri matematiko en la studhoro al la infanoj:

-- Eblas, ke la sekvan studhoron vizitos la sinjoro direktoro. Ĉe la demandoj ĉiuj levu la manon! Tiuj, kiuj scias la respondon, levu la dekstran, tiuj, kiuj ne scias ĝin, la maldekstran!

Bezonoj[redakti]

Por instrui alian, oni devas havi pli da saĝo, ol por lerni mem.

Moralo[redakti]

2920 n.jpg

La instruisto:

«Tio, kio estas mia, estas via » : kiu diris tiujn ĉi belajn vortojn ?

La lernanto:

Certe iu, kiu nenion posedis.

Roboto[redakti]

Iuj fantastikistoj supozas, ke en estontaj lernejoj anstataŭ instruistoj funkcios robotoj komputiloj. Ne, neniam. Inter reala instruisto kaj lernantoj okazas ne nur simpla rilato de hermafroditoj kun informoj, sed ankaŭ interŝanĝado de sentoj; instrui signifas ne nur transdoni scion, sed ankaŭ kredon. Efika instruado ĉiam okazas ne nur direkte al racio de la lernanto, sed ankaŭ al koro.

Idista instruistino[redakti]

Oo.jpg

Instruistino di ido diras al studentoi en la lernochambro:

-Nu, pueroi, ni ludez ludon: vi direz a me quian parton di mea korpo vi ŝatas e me divinos en quia profesiono vi laboros kiamde vi esos adultoi. Direz a me Juanito, quian parton ci ŝatas?

-Me ŝatas vuan hararon.

-Lore ci divenos barbisto. Luisito, direz a me quian parton ci ŝatas?

-Vuajn okulojn!

-Ci divenos okulisto.

-Anita, direz a me quian parton ci ŝatas?

-Vuajn dentojn, instruistino.

-Lore ci divenos dentisto.

Kiamde esis la foyo di Pepito la instruistino questionis:

-Pepito, direz a me quian parton di mea korpo vu ŝatas?

-Me ne povas dirar tion, sed me pardeskovris ke me volas divenor laktovendisto!

-)

Guruo[redakti]

Guruo (el Sanskrito, guru, en Esperanto "grava, multsignifa") estas religia titolo por spirita instruisto en Hinduismo. Tio baziĝas sur la filozofia imago pri la signifo de scio en la Hinduismo. La instruisto estas nepre necesa por la disĉiplo okaze de la serĉado al scio kaj por la vojo ĝis saviĝo.

En la Hinduismo la guruo depost longe okupas gravan lokon pro ĝia signifo rilate al karmo. Laŭ la vivmaniero de la guruo kaj la etoso en la aŝramo oni povas senti, kio estas la enhavo de lia instruo, ĉar multaj guruoj en Barato ne vivas laŭ siaj propraj principoj. La vera guruo ne trudas sian majstrecon, ne diras ke liaj vortoj estas la solaj ĝustaj kaj ne alstrebas materian profiton. Ekestas aŝramo el la bezono, kiun homoj sentas por vivi en la ĉeesto de la guruo.

Ĝis hodiaŭ la titolo en Barato kaj inter la anoj de Hinduismo aŭ Sikismo havas grandan signifon. En la tibeta oni uzas la titolon analoge kiel "alta" (transliterade: blama, prononcata Lamao).

Pro la fakto ke multaj memnomataj guruoj, ĉefe en okcidento, komerce, materie, fizike kaj psike ekspluatis siajn disĉiplojn, la vorto guruo nun havas ankaŭ negativan kromsignifon.

Disciplino[redakti]

Princinoj mokas pri intruistoj

"Ĉu vi havas nenormalajn infanojn en via klaso?" demandas usona inspektoro al juna instruistino.
"Jes, ŝi respondas, mi havas du, kiuj obeas."

Hejma disciplino[redakti]

-- Se mi estus nur dum tri tagoj via panjo, mi edukus vin bone -- diras al Steĉjo la juna instruistino.
-- Bone, mi diros al paĉjo, ĉar panjo ĵus iris eksterlanden por du semajnoj.

BALDAŬA FERIO[redakti]

S-ino Kretpolv, la instruisto, sidas ĉe sia labortablo, kun la kapo inter la manoj. Eta Joĉjo rimarkas tion: Ho ve, sinjorino Kretpolv, vi tre mismienas. Vi aspektas lacega!

Kretpolv: Jes, mi estas tre laca.

Joĉjo: Eble longa, agrabla ferio helpus?

Ŝi ekrektiĝas en la seĝo: Jes ja. Bonega ideo, Joĉjo.... Kiom baldaŭ vi povos forvojaĝi?

Ĉinio[redakti]

6004 enlrg.jpg

La 10-an de septembro estas Tago por Instruistoj en Ĉinio. Tiutage, instruistoj de la tuta lando ĝuis gratulojn el la registaro kaj la tuta socio kaj freŝajn florojn donitajn de lernantoj.

Ĉina instruisto[redakti]

Fredo.png

Instruisto en Ĉinio volis puni liajn studentojn kaj petis ilin fari versparon. Ne estis permesota reveni hejmen, kiu ne povis tion fari.

La instruisto versis,

”Neĝas sed ne pluvas supre de la ĉielo,
kaj la neĝo fariĝas pluvo surface de la tero.
Tiel ĝena, ke la neĝo ŝanĝiĝas en la pluvon!
Kial ne pluvu je la komenco?”

Iu studento respondis,

”Instruisto manĝas manĝaĵon sed ne fekon,
kaj la manĝaĵo fariĝas feko interne la abdomeno.
Tiel ĝena, ke la manĝaĵo ŝanĝiĝas en la fekon!
Kial ne manĝu fekon je la komenco?”

Demandoj[redakti]

Dum ekzameno, la instruistino diris al unu el la lernantinoj: "Irma, mi faros du demandojn. Se vi povas respondi pri la unua, vi ne bezonos respondi pri la dua. Ĉu vi komprenis?"

"Jes sinjorino", respondis Irma, "mi bone komprenis."

"Jen la unua demando", daŭrigis la instruistino. "Kiom da perloj estas en la krono de la angla reĝino?"

Irma iom pripensis, kaj rapide diris: "Sep-cent du-dek kvin perloj."

"Chu vi estas tute certa pri tiu nombro?", demandis nun la instruistino.

Sen heziti, Irma replikis: "Pardonu, sinjorino; sed vi diris, ke mi ne bezonos respondi pri la dua demando, se mi povis respondi pri la unua."

Trafe[redakti]

Profesoro diras:

-Kiu respondos al mian sekvan demandon gajnos bonegan noton kaj povas libere iri hejmen.

Tiun momenton Peĉjo celtrafas profesoron per kreto. Profesoro demandas la lernantojn;

-Kiu ĵetis la kreton al mi?

Peĉjo respondas;

-Mi . Kaj nun, ĉar mi respondis je via demando mi foriros hejmen kaj vi ne forgesu doni al mi bonegan noton !

Tempo[redakti]

Instruistino: Ne povas esti vere! Jam denove mi vidas, ke vi faras stultaĵojn!"

Infano: "Mia kulpo ne estas. Vi simple envenis tro frue."

5024 n.jpg

Instruista Trejnado[redakti]

Instruista Trejnado (IT) estas unu el la taskoj de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Kutime tia lertigado estas ero de la ĉiujaraj ILEI-Konferencoj.

En planado estas modula instruista trejnado MITE.

Plie ĝi okazas en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznan, Pollando. Tie okazas du vojoj al IT; la unua estas elekti pedagogion dum la tria jaro de la Interlingvistikaj Studoj; la dua estas unujara kurso en la universitato, sen universitata diplomo.

Plie ĝi okazas en Herzberg am Harz, Germanio, sub la aŭspicioj de la germana ILEI-sekcio.

Plie ĝi okazas sur la retejo www.edukado.net sub la nomo RITE, pagenda lertigado prizorgita de D-ro Katalin Kováts.

Pardonpeto[redakti]

- Peĉjo, kiel vi permesis al vi diri al via instruistino, ke ŝi estas stulta? Pardonpetu tuj!

- Ho, instruistino, mi pardonpetas, mi tre bedaŭras, ke vi estas stulta...

Instrumetodoj[redakti]

Geinstruistoj ofte havas alian profesion

La plej malnova instruado, la pure gramatika, estas entenata en la Fundamento de E (v.), kiu kon­sistas el 3 partoj, prezentas en la unua parto fundamentajn 16 regulojn de la E gramatiko. Kompreneble neniu alia lingvo estas lernebla (tiom malpli sen instruisto) el tiel malabunda materialo. En E tio estas tamen tute farebla, pro ties facileco. La unuaj E-istoj, t. e. la lernintoj de la 19-a jarcento ne posedis alian instruilon. Malgraŭ tio ili sukcese studis el la 16 reguloj de Z kaj el la Ekzercaro, la dua porto de la Fundamento.

Ne alian metodon seksis la lernolib­ro de Cart, kiu antaŭ la milito 1914 disvastiĝis en la tuta modo en divers­lingvaj tradukoj kaj prilaboraĵoj, kon­kure kun la lernolibro de Borel. Am­baŭ estas destinitaj ne nur por ursoj, sed - antaŭ ĉio - por meminstruantoj, dank' al aldonita "ŝlosilo", t. e. solvaro de ekzercoj kaj de traduktaskoj, per kiu la lernanto mem kontrolas siajn et­laboraĵojn.

Post la milito aperis en E taŭgaj ler­nolibroj aranĝitaj laŭ la nova metodo, karakterizata per iom pli interesa en­havo: mallongaj raportoj kaj artikoloj anstataŭ sudaj frazoj, por instigi la lernanton, kun indikoj al paroligo de la lernanto helpe de la instruisto aŭ eĉ sen instruisto tiom kiom estas eble. Sam­tempe aperis kelkaj birdolibroj por in­struado de E, ekz. Orell Füssli, Thora Goldschmidt k. a. kun la sama celo - paroligi.

La plej bona parolmetodo, tiu de Berlitz, ne trovis eniron en E-ujon. Almenaŭ ne la Berlitz-libro mem. Tiu ĉi metodo postulas ne malpli ol 50 leci­onhorojn kaj tiel longan lerndaŭron kontraŭstaras la postuloj de la E-pro­pagando: vantiĝus la aserto pri facileco de E. Kaj estas fakto, ke facila lingvo, kia estas E, ne nepre bezonas la egan faciligon, kian prezentas al la lernanto la Berlitz-metodo. Mute pli rapide kaj senpene E estas akirebla helpe de la raciaj gramatikaj antaŭkonoj ol per kutimigo de orelo kaj okulo al la tro libera E-frazkonstruo. Krome, la Ber­litz-metodo mute dankas sian disvas­tiĝon tra la modoo al la fakto, ke laŭ ĝi instruas fremdan lingvon koncerna raciano, ekz. franca instruisto donas francajn lecionojn en Ĉeĥoslovakujo: korekta franclingva prononcado jen branda avantaĝo dankata ne tiom al la metodo, kiom al ĝia denaske franca plenumonto.

Similan rolon ekplenumis lastatempe la Cseh-metodo (v.), kies adept­oj kun la majstro mem, same kiel tiuj de Berlitz, instruas E-n al alilingvanoj ekster siaj patrujoj.

La ĉefa karakterizilo de la Cseh-me­todo estas - alie ol la Berlitza - se­numo de lernolibroj. La ideo de pastro Cseh estas interesi la lernantaron des­pli mute, ju malpli ĝi scias pri la enhavo de la seksonta leciono. Tiel ĉiu leciono aperas al la lernanto kvazaŭ at­endoplena surprizo. Dank' al tio la Cseh-ursoj montriĝis troege sukcesaj kaj en la nuna tempo la plej mutaj ursoj de E estas gvidataj laŭ tiu met­odo.

En Madagaskaro la Cseh-metodo est­as longedaŭra (40 lecionhoroj), neproporcia al la lingva materialo, kiu povas esti donata same aŭ eĉ pli abunde en mute malpli longa tempo, precipe al gramatike instruitaj per­sonoj. Tamen, post oficialigo de E 40 horoj aŭ eĉ pli, ne estos graveda temporabo por bezonantoj. Graveda montriĝis la ebleco per tiaj int. ursoj unuecigi la elparoladon de E tra la modo.

Interesan metodon de instruado de E livaris ankaŭ E. Privat per sia Ursa Lernolibro, instruilo por komercantoj nur en E varkita. Ankaŭ tiu metodo konsistas el ĉ. 50 lecionoj. Ĝi estis mute uzata kaj taŭgas por paroligi.

Miksitan metodon, kiu trovas sian lokon inter la gramatika kaj la sen­pera, prezentas preskaŭ ĉiuj gravedaj lastadataj raciaj kaj int. lernolibroj de E: la materialo estas kutime disportigita en 10-20 lecionoj, kiuj livaras en interesa moniero teamon por priparoloj (demodooj kaj respond­oj) kaj koncizajn instruojn pri grama­tiko (Aymonier, Butler, Möbusz k.a.).

Mono[redakti]

Tri viroj interparolas pri tio, kion ili faros kun sia kristnaska mono. La unua: „Mi laboras en la ĉefetaĝo de Rabo Banko, de la kristnaska mono mi aĉetos al mi aŭtomobilon el la luksa klaso. Kaj de la restaĵo mi vojaĝos ĉirkaŭ la mondon.“

La dua: Mi laboras ĉe Leonardo da Vinci. De la kristnaska mono mi renovigos mian maran mamulon kaj kun la restaĵo mi forpermesos.“

La tria: „Mi estas instruisto kaj mi aĉetos de mia kristnaska mono pulon.“

La aliaj interrompos lin: „Kaj la restaĵo, ĉu?“

„Tiun donos mia patrino al mi!“

80 n.jpg

Celo[redakti]

La plej ofte verdaj-maldekstraj instruistoj preferas pli disvastigi siajn ideologiojn ol bazan humanisman scion.

Bano[redakti]

La klasestro de Steĉjo mesaĝas en la kontrola libreto:

"La infano fetoras. Banu lin!"

La paĉjo de Steĉjo respondas:

"Ne flaradu, sed instruu lin!"

Intereso[redakti]

Mauriĉjo iras hejmen el la lernejo, kaj li heroldas al la panjo:

-- Panjo, imagu, la sinjorino instruistino demandis min hodiaŭ, ĉu mi havas fratonfratinon, kiu frekventos tiun ĉi saman lernejon?
-- Vidu, kiel atentema ŝi estas, ke ŝi tiel interesiĝas pri nia familio. Ĉu vi diris, ke vi estas unusola infano?
-- Jes.
-- Kaj kion ŝi respondis?
-- Tion, ke "dank' al Dio!"

TREZORĈASO[redakti]

La instruistino, s-ino Kretpolv: Infanoj, hodiaŭ ni ludos je trezorĉaso. Ni diskaŝis diverajn aĵetojn tra la lernejo. Ŝi disdonas paperfolion: Ĉiu el vi havas liston de tiuj aĵoj, kaj nun vi devos trovi ilin.

Dum la infanoj disiĝas por "ĉasi", eta Joĉjo rigardas la liston: He ja, mi vidas ke s-ino Kretpolv denove perdis siajn ŝlosilojn!

Alie[redakti]

Instruisto: Nu, Friĉjo, ci jam nomis al ml preskaŭ ĉiujn bestojn, kiel ĉevalon, bovinon, hundon, katon ktp. Cu ci ne povus memori pri tiu besto, kiu- havas dikajn harojn, malaltajn piedojn, estas ĉiam malpura kaj vagas ĉiam en la korto de la najbaro?

Friĉjo (honte): Tio estas mi, sinjoro instruisto.